Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „rozporządzeniem” oraz przepisów prawa krajowego informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka PIECYKI GAZOWE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Błaszków 1s, 26-220 Stąporków.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa na mocy art. 6 ust. 1 lit. b, c i f rozporządzenia.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celach realizacji zadań administratora
w następującym zakresie:

  • Prowadzenie ewidencji wynikających z przepisów prawa oraz tworzonych na podstawie regulacji i potrzeb wewnętrznych,
  • Realizacji umów i dokonywania rozliczeń ze stronami umów, w tym z kontrahentami oraz klientami.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotowi realizującemu zadania w zakresie administracyjnym i księgowym oraz uprawnionym podmiotom z mocy prawa i w granicach prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przyjętymi zasadami zapisanymi
w obowiązującej w spółce PIECYKI GAZOWEspółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Błaszków 1s, 26-220 Stąporków, Polityce Ochrony Danych, o ile przepisy prawa nie przewidują szczególnych wymagań w tym zakresie.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do prawidłowego wykonania łączącej strony umowy i realizacji obowiązków administratora z tym związanych.

7. Podane dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z umowy oraz prawa powszechnie obowiązującego, w tym dochodzenia roszczeń z ww. umowy.

8. Posiada Pani/Pan prawo do:

  • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  • prawo do żądania sprostowania danych,
  • prawo do żądania usunięcia danych,
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • wycofania udzielonej zgody w każdym dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ww. rozporządzenia.

10. Administrator Danych wdrożył niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych.